Who dated Shizuka Gozen?

Minamoto no Yoshitsune dated Shizuka Gozen from ? to ?

Shizuka Gozen

Shizuka Gozen
Description to be added soon.
 
 

Minamoto no Yoshitsune

Minamoto no Yoshitsune
Description to be added soon.